Constitution / Grondwet

Constitution of Verrewes Bird club

 1. Name:
  1. Verrewes Bird club
 2. Aim:
  1. To promote, protect and stimulate the breeding of birds in captivity. 
  2. To work with other clubs and organizations as a unified front.
  3. To support club members in growth and share knowledge among each other.
  4. To discourage unethical and harmful practices by breeders.
 3. Membership:
  1. Members will be people with the love of birds and those who breeds them.
  2. To become a member, the necessary application together with subscriptions must be received.
  3. Any member that resigns will forfeit any claim towards the club or its assets.
  4. If any member of the club, in the opinion of the management committee, harms the club activity in any way, the member can be suspended or banned from all activities.
  5. Members that are banned or suspended can appeal in writing to the club secretary, 21 days before the next club meeting.
 4. Honorary Membership:
  1. Person must be a paid-up member when nominated.
  2. Person must be an uninterrupted member for the last twelve years.
  3. Nominations must be made on the before-last meeting of the year, the meeting before the AGM.
  4. Nominations must be in writing, with the necessary motivation.
  5. There could be only one person elected. It could be that no one is elected.
  6. Management have the right to reject the nomination. Management will submit one name to the AGM.
  7. Rendering of service must be the motivation and not financial disability.    
 5. Membership fees:
  1. Fees will be determined at the annual general meeting (AGM).
  2. Financial year starts at 1 January and ends on 31 December. Fees to be paid by 28 February.
  3. Members in arrears will be notifying in writing, if no reply within 30 days, the name will be removed as member.
  4. A once-off entry-fee as determined on the annual general meeting will be payable with each application.
 6. Meetings:
  1. The annual general meeting (AGM) will be the last meeting of the year, normally in November.
  2. Committee members will be elected bi-annually.  If a vacancy develops, a member may be elected to stand in until the next election date.
  3. The secretary will make sure that members receive notice, 14 days in advance.
  4. The chairperson may have a special meeting with 14 days notice.
  5. A committee meeting can be convened when needed.
 7. Office-bearers:
  1. Will comprise of a chairperson, vice-chairperson, secretary, treasury and one additional member.
  2. In the absence of the chairperson, the vice-chairman will lead the meeting.
  3. Any committee member that is absent at three meetings in a row will loose his position as committee member, notice in this regards will be send.
  4. A quorum will be one third of the paid-up members.
  5. When not enough members are present to form a quorum, the meeting will be adjourned, a new meeting will be set and the members present will form a quorum.
  6. The quorum for a committee meeting will be the members present.
 8. Powers of the committee:
  1. To appoint sub-committees.
  2. To open a bank account for the club.
  3. To approve payments.
  4. To report annually on the financial status of the club.
  5. May organize a social event or auction.
  6. To rent property on behalf of the club as needed
 9. General:
  1. No member may use the club name for personal gain.
  2. Members will firstly offer birds for sale to club members.
  3. Documents of the club will be signed by two committee-members
  4. The club will keep up activities as long as there are members that can form a committee.
  5. If the club dissolves all assets will go to the PASA.
  6. No change can be made to the constitution, accept by 50% of members present at a special meeting held for the purpose or on an AGM where notice of this propose change was given.
  7. Anything in regards to the club that are not covered by the above, may be dealt with by the committee and the decision is final. 

 

GRONDWET VAN VERREWES VOëLKLUB

1) Naam:

 1. Verrewes Voëlklub

2) Doelstellings:

 1. Om die wetenskaplike aanhouding en teel van alle voëls te propageer, aan te moedig, te beskerm en te stimuleer.
 2. Om gesamentlik op te tree, beraadslaag en saam te werk met ander voëlklubs of verenigings.
 3. Om bystand te verleen in die vooruitgang en kennis onder die lede van die klub te versprei.
 4. Om alle oneerlike en bedrieglike praktyke rakende lede op enige wyse te onderdruk.

3) Lidmaatskap:

 1. Die lidmaatskap van die klub sal uit telers en liefhebbers van voëls bestaan.
 2. Vir lidmaatskap moet ʼn amptelike aansoekvorm voltooi word en tesame met die ledegeld ingehandig word.
 3. Enige lid wat hom/haar onttrek aan lidmaatskap sal alle regte of aansprake op die klub of sy bates verbeur.
 4. Sou dit bewys word dat enige lid, in die opinie van die komitee, teen die belange van die klub optree, kan die lid se lidmaatskap opgeskort word vir solank as wat die komitee dit nodig ag, of indien die komitee dit nodig ag die lid skors.
 5. ʼn Lid wat geskors is, of wie se lidmaatskap opgeskort is en ontevrede is met die besluit van die komitee mag skriftelik appelleer aan die sekretaris, 21 dae voor die volgende vergadering.

4) Erelidmaatskap:

 1. Persoon moet opbetaalde lid wees ten tye van die voorstel.
 2. Persoon moet ononderbroke lid wees vir ten minste 12 jaar.
 3. Voorstelle moet jaarliks tydens die voor-laaste vergadering ingedien word – die vergadering wat die AJV vooraf gaan.
 4. Voorstelle moet op skrif gedoen word, met die nodige motivering.
 5. Daar mag slegs een persoon jaarliks verkies word. Dit mag ook gebeur dat geen persoon in ‘n gegewe jaar genomineer of verkies word nie.
 6. Die bestuur behou die reg om enige nominasie af te keur. Die bestuur sal slegs een voorstel  oorweeg en aan die AJV voorlê vir goedkeuring waar nodig.
 7. Dienslewering moet die motivering wees en nie finansiële gebrek nie.

5) Ledegeld:

 1. Die bedrag van ledegeld sal jaarliks by ʼn algemene jaarvergadering vasgestel word.
 2. Die klub se finansiële jaar begin jaarliks op 1 Januarie en sluit op 31 Desember. Ledegelde is jaarliks betaalbaar voor of op 28 Februarie.
 3. Enige lid wat agterstallig is met sy ledegeld sal ʼn kennisgewing ontvang en indien na een maand nog  nie betaal nie, sal sy naam van die klub se ledelys verwyder word.
 4. ʼn Eenmalige aansluitingsfooi van ʼn bedrag soos deur die ledevergadering op die algemene jaarvergadering vas gestel, sal tesame met die aansoek om lidmaatskap betaal word.

6) Vergaderings:

 1. Die algemene jaarvergadering sal die laaste vergadering van die jaar wees, gewoonlik in November.
 2. Komiteelede word elke twee jaar verkies, indien vakatures tussentyds ontstaan mag ʼn persoon aangewys word om tydelik waar te neem in die hoedanigheid.
 3. Die sekretaris sal sorg dat alle lede 14 dae voor die vergadering skriftelik kennis ontvang.
 4. Die voorsitter van die klub mag ʼn spesiale vergadering belê op voorwaarde dat alle lede 14 dae voor datum skriftelik daarvan in kennis gestel word.
 5. Komitee vergaderings sal belê word wanneer nodig.

7) Ampsdraers:

 1. Ampsdraers sal bestaan uit ʼn Voorsitter; Vise-Voorsitter; Sekretaris; Penningmeester en een ekstra lid.
 2.  In die afwesigheid van die Voorsitter sal die Vise-Voorsitter waarneem.
 3. Enige komiteelid wat versuim om drie agtereenvolgende vergaderings by te woon, sal sy reg as komiteelid verbeur. Hy sal dien ooreenkomstig in kennis gestel word.
 4. ʼn Kworum by die algemene jaarvergadering sal bestaan uit een derde van die opbetaalde lede.
 5.  Indien daar nie genoeg lede teenwoordig is om ʼn kworum te vorm, sal die vergadering verdaag, ʼn  volgende vergadering sal belê word en die lede teenwoordig sal dan die kworum wees.
 6. Die kworum van ʼn komitee vergadering is die lede teenwoordig.

8) Bevoegdhede van die komitee:

 1. Om subkomitees aan te stel.
 2. Bankrekening te open in die naam van die klub.
 3. Alle uitbetalings goedkeur.
 4. Jaarliks verslag doen van die finansiële stand van sake.
 5. Mag enige sosiale funksie kompetensie of uitstalling reël as dit nodig is.
 6. Om eiendom namens die klub te huur soos die behoefte ontstaan.

9) Algemeen:

 1. Geen lid sal sonder die toestemming die naam Verrewes Voëlklub vir eie gewin gebruik nie.
 2. Alle lede word versoek om enige oorskot voëls eerste aan die klublede beskikbaar te stel.
 3. Alle dokumente of tjeks van die klub sal deur twee van die komiteelede onderteken word.
 4. Die klub sal bly voortbestaan solank as wat daar gewillige lede is.
 5. Indien die klub besluit om te ontbind sal die bates aan die PVSA geskenk word.
 6. Geen verandering kan aan die grondwet aangebring word behalwe deur 50% van die lede op so ʼn spesiale vergadering belê vir die doel, of op ʼn algemene jaarvergadering waar van die voorneme vooraf kennis gegee is.
 7. Enigiets aangaande die klub wat nie deur die voorafgaande reëls gedek is nie, kan deur die komitee oor beslis word en die besluit is finaal.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
Bookmarks
Login
Poll
  • What do you think of our new website?

   View Results

   Loading ... Loading ...